Personnummer
E-post
Telefon
Belopp
Bank
Clearingnummer
Kontonummer
Civilstånd
Boendeform
Anställningsform
Inkomst efter skatt per månad
Uppskattade månatliga utgifter
Ca månadskostnad för andra lån
Antal boende i hushållet
Antal barn i hushållet
Huvudsakliga syfte för lånet

Välkommen till Axcept.se!

Vi finns till för att hjälpa dig när du behöver en tillfällig förstärkning av kassan. När föräldrar, vänner eller din bank inte räcker till så kan du använda dig av oss.
Den effektiva ränta är det du ska jämföra med andra aktörer. Ju lägre desto bättre. Nya kunder kan låna upp till 2000 kr och återkommande kunder få lån upp till 4000 kr.

Läs igenom våra villkor noga innan du ansöker. Tänk på att det tillkommer kostnader vid utebliven eller försenad inbetalning.

Är du osäker på om du har ett skuldsaldo? Ring till KFM på 0771-73 73 00.


Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR 2013-02-04

ALLMÄNT
Axcept är ett varumärke under McGreg Invest AB, Box 1187, 432 16 Varberg och erbjuder privatpersoner mindre krediter upp till 4000 kronor under en period om 40 dagar. McGreg Invest AB följer Finansinspektionens, Datainspektionens samt Konsumentverkets riktlinjer.

ANSVAR
En kredit är ett åtagande som kan få konsekvenser för låntagarens ekonomi en lång tid framöver. När låntagare tar ett mikrolån riskerar låntagaren att hamna i en skuldfälla. Även om det görs en positiv kreditbedömning så framkommer inte alltid hur många andra små krediter låntagaren har. Tar låntagaren flera små krediter från olika kreditgivare varje månad så finns risken att låntagaren redan är i, eller är på väg att hamna i en skuldfälla. McGreg Invest AB kommer att kontrollera låntagarens betalningsförmåga genom att inhämta upplysningar från samarbetspartners, egna register samt låntagaren själv. McGreg Invest AB utför alltid en kreditkontroll. (Läs mer under fliken ”Ansvar” på Axcept´s hemsida.)

SPÄRRTJÄNST
Låntagare kan när som helst, helt kostnadsfritt efter fullgod reglering spärra sig mot framtida krediter. Spärren ligger kvar i minst 12 månader. Det går ej att återkalla under perioden.

KREDITGIVARE
Kreditgivare är McGreg Invest AB, organisationsnummer 556756-6202, även kallat bolaget.

KREDITANSÖKAN
Efter ansökan kan sökanden beviljas kredit. Efter godkänd ansökan skickas kreditavtal ut för undertecknande. Vid retur av undertecknat kreditavtal utförs kredit och ID kontroll. Vid godkänd kontroll överförs krediten ut till låntagarens uppgivna bankkonto. För att vi ska kunna bevilja en kredit kräver vi följande av dig:

*  Vara myndig och minst 18 år
*  Vara svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
*  Har en disponibel inkomst på 100.000 kr/år
*  Inga nyare betalningsanmärkningar.
*  Inget skuldsaldo.
*  Betalat tidigare åtaganden i tid.

Förstagångskunder/nya kunder kan maximalt beviljas 2000 kronor. Återkommande kunder utan anmärkning kan beviljas upp till 4000 kronor. Att ansöka är helt kostnadsfritt. Skickas kreditavtal i retur och villkoren för att ansöka ej är uppfyllda faktureras kostnad för porto och hantering med 50 kronor.

LÅNEBELOPP OCH KREDITKOSTNAD
Lån kan beviljas med belopp om 1000 - 4000 kr. Någon övrig avgift eller kostnad utöver den angivna kreditkostnaden, utgår ej för lån som återbetalas inom angiven tid.
Lån 1000 kr 1500 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr
Uppl. Avg. 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr
Ränta 175 kr 225 kr 275 kr 375 kr 575 kr
Årsränta 160 % 137 % 126 % 114 % 131 %
Effektiv ränta 1728% 874% 599% 395% 403%
Att återbetala 1375 kr 1925 kr 2475 kr 3575 kr 4775 kr


ÅTERBETALNING
Återbetalning med befriande verkan skall ske i sin helhet och nå oss på förfallodagen genom inbetalning på McGreg Invests AB´s bankgiro 394-0459. Förfallodagen infaller 40 dagar efter att krediten har överförts från bolagets bankkonto. Denna information framgår även på inbetalningsavin.

DRÖJSMÅL & PÅMINNELSE
I de fall återbetalning inte fullgörs enligt lånehandling/kreditavtal har bolaget rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet inkl. upplupna avgifter tills dess att fullständig betalning har inkommit. Bolaget har rätt att kapitalisera upplupna avgifter och ränta efter förfallodagen vid inkassoåtgärd. Bolaget har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 50 kr per påminnelse samt en förseningsavgift om minst 95 kr. (95 kr för lån om 1000 kr, 120 kr för 1500 kr, 145 kr för 2000 kr, 195 kr för 3000 kr och 245 kr för 4000 kr). Dröjsmålsränta utgår med 2,5 % per påbörjad månad från och med förfallodagen vilket blir 34,49% per år. Dröjsmålsränta utgår även på inkassokostnader. Vid ej fullgod betalning tillkommer aviavgift med 50 kr per avisering.

FÖRTIDSINLÖSEN / ÅNGERRÄTT
Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditkostnaden. I de fall kunden åberopar sin ångerrätt, dock inom 14 dagar från undertecknande av kreditavtal och omedelbart återför utbetalade medel. Ränta för perioden efteraviseras. Låntagare som ångrar ett lån kan ej beviljas ny kredit och spärras under 12 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk.
ÖVERLÅTELSE
Bolaget äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från bolaget.

ADRESSÄNDRING
Låntagaren är skyldig att vid ändring av adress eller telefonnummer så snart det är möjligt meddela de nya uppgifterna. I de fall ändringsmeddelande uteblir tillkommer en ändringsavgift om minst 150 kronor.

MEDDELANDE
Brev/Aviseringar som skickas till folkbokföringsadressen eller den senaste adress låntagaren uppgivit skall anses ha nått låntagaren senast fem dagar efter avsändandet. Avisering kan även ske via e-post och/eller sms.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Bolaget äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren. Personuppgifter behandlas elektroniskt för att hantera kundförhållandet, att fullgöra uppsatta skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till samarbetspartners. PuL (Personuppgifts-lagen) tillämpas för att skydda låntagarens integritet och person-uppgifter. Genom att låntagaren accepterar villkoren ger låntagaren sitt samtycke till att lån-tagarens personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt. I det fall det uppstår möjlighet för bolaget att registrera lån i särskilt engagemangsregister kommer denna kredit i det fall den är oreglerad att redovisas. Detta som en del av vår policy för ansvarsfull kreditgivning.
MISSBRUKSREGISTRERING
Vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats under felaktiga eller falska förutsättningar kan låntagaren komma att registreras i särskilt missbruksregister. Bedrägeriförsök polisanmäls.


FORCE MAJEURE
Bolaget är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller dylik händelse. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

KLAGOMÅL
Klagomål sker genom skriftligt meddelande till bolaget. Kredittagaren kan vid missnöje med bolagets hantering också vända sig till ARN. www.arn.se 08 - 508 860 60

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING
Jag försäkrar att jag under de senaste 18 månaderna inte är en, eller har varit nära anhörig till, medarbetare med, person i politiskt utsatt ställning -PEP. En person med PEP status har eller har haft en viktig offentlig funktion såsom statschef, minister, domare, ambassadör, hög officer, styrelseledamot i statsägt företag.Kostnader

Nedan i tabellen ser du kreditkostnaden samt period-, nominell- och effektiv ränta för våra mikrolån. Det sker ingen automatisk bortsortering, alla prövas individuellt.

Kostnader


FAQ

Lämnar ni kontrolluppgift till skattemyndigheten gällande min inbetalade ränta?
Ja, vi meddelar skattemyndigheten. Uppgiften kommer vara förtryckt på din deklaration.

Gör ni kreditkontroll?
Ja. Vi utför en kreditkontroll av dig. Uppgifterna i kreditupplysningen bifogas tilsammans med betalningsaviseringen. I regel senast 5 dagar efter upplysningstillfället.

Hur ansöker man om ett lån hos Axcept?
Man ansöker via ansökningsguiden på toppen av hemsidan.

Vad kostar det att ansöka om ett mikrolån?
Du ansöker kostnadsfritt direkt via vår hemsida.

När kan jag ansöka om ett mikrolån?
Man ansöker direkt via ansökningsguiden på toppen av hemsidan.

Varför har jag beviljats mindre belopp än det jag ansökte om?
Axcept förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet.

Hur ansöker man om ett lån hos Axcept?
Du kan ansöka dygnet runt.

Hur gammal måste man vara för att bli beviljad ett lån hos Axcept?
Du måste vara myndig. Dvs. minst 18 år.

Kan man låna mer än 4000kr?
Nej, 4000 är maximalt lånebelopp.

Jag har en betalningsanmärkning, går det inte att ta lån då?
Det sker ingen automatisk sortering utan vi gör en individuell bedömning av varje ärende och en äldre anmärkning behöver inte innebära ett avslag.

Jag uppfyller de kriterier ni anger, men min ansökan går inte igenom.Varför är det så?
Vi gör alltid en individuell bedömning baserad på information i kreditupplysningen. Tycker du att uppgifterna i kreditupplysningen är felaktiga, kontakta kundtjänst så gör vi en granskning.

Hur betalar jag tillbaka lånet?
Vi skickar ut en faktura till din folkbokföringsadress inom en vecka efter beviljat lån.

När skall jag betala tillbaka och hur mycket skall jag betala?
Du har alltid minst 40 dagar på dig att betala tillbaka lånet samt avgiften, exakt förfallodatum finns på fakturan. Inga ytterligare avgifter tillkommer om man betalar inom utsatt tid. Tänk på att vi ska kunna se din betalning på förfallodagen.

När jag ansöker om ett nytt lån får jag besked om att jag redan har ett lån trots att jag redan betalat det, varför?
När betalningen går via bankgiro dröjer det ca 1-2 bankdagar innan det registrerats i vårt system. Om ditt förra lån hamnat hos inkasso kan det ta längre tid ändå eftersom det först skall klareras hos inkassobolaget.

Jag klarar inte att betala tillbaka inom utsatt tid. Vad händer då?
Ansök inte om du är osäker på om du kan betala tillbaka. Har inte betalning inkommit i tid sänder vi först en påminnelse och senare lämnas ärendet till inkasso. Detta innebär ytterligare avgifter för dig.

Jag har inte någon av de banker ni angett, kan jag inte låna då?
Vi gör utbetalning till samtliga svenska banker. I regel har du pengarna på ditt konto senast följande bankdag efter att vi erhållit undertecknat skuldebrev. Ibland tar det en extra bankdag vid överföringar. Detta ligger utanför vår kontroll.Axcept.se
Mikrolån, Smslån, låna på nätet, låna 1000, låna 1500, låna 2000, låna 3000, låna 4000.
© 2012. Alla Rättigheter Reserverade.
Hemsidan använder sig av cookies.

Axcept/McGreg Invest AB
Epost: kundtjanst@axcept.se
Telefon: 031 - 780 79 33
Postadress: Box 1187
Besöksadress: Birger Svenssons Väg 38, 432 40 Varberg.